KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
Lượt xem: 552

   Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 04 - 2023
 

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 68/HD-UBND hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định về công nhận lần đầu: Sau 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng; Công nhận lại: Sau 05 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước.

I. TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LẠI PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH

1. Điều kiện, tiêu chí xét công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b) Đạt 09 tiêu chí theo quy định tại Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

c) Thời gian đăng ký: 02 năm đối với công nhận lần đầu, 05 năm đối với công nhận lại.

d) Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Hình thức đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Phường, thị trấn gửi văn bản đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ghi đầy đủ các nội dung thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, ngày, tháng, năm đăng ký xây dựng, đại diện lãnh đạo đơn vị ký văn bản đăng ký xây dựng đô thị văn minh.

3. Các bước tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Bước 1: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổ chức tự đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí (chi tiết tại Phụ lục I).

b) Bước 2: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn lập Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh và gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để tham gia ý kiến.

c) Bước 3: Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có ý kiến tham gia, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh.

d) Bước 4: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn gửi văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh (kèm theo Bảng đánh giá Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh).

Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn phải được thông báo, công bố công khai để lấy ý kiến trong thời hạn 30 ngày.

đ) Bước 5: Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổng hợp ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh,tham gia hoàn chỉnh Báo cáo kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, thị trấn và các tổ chức chính trị, xã hội.

e) Bước 6: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

4. Trình tự, thủ tục công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Bước 1: Phường hoặc thị trấn nơi đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh;

- Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh;

- Bản tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, thị trấn về kết quả lấy ý kiến hài lòng, đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân;

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh.

b) Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, bao gồm:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

là Chủ tịch Hội đồng;

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố là Phó Chủ tịch Hội đồng;

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phòng: Văn hóa và Thông tin; Quản lý đô thị hoặc Kinh tế hạ tầng và các phòng, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng.

c) Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt.

d) Bước 4: Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận và công nhận lại khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.

đ) Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận và không công nhận lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Công bố kết quả công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố công bố danh sách phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

Thời hạn công bố danh sách phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là không quá 30 ngày, kể từ ngày quyết định công nhận và công nhận lại.

II. TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LẠI THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH

1. Điều kiện xét công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Có đăng ký thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đạt 09 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

c) Thời gian đăng ký: 02 năm đối với công nhận lần đầu; 05 năm đối với công nhận lại.

d) Có 100% phường trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh.

đ) Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Hình thức đăng ký xây dựng thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

Thị xã, thành phố gửi văn bản đăng ký xây dựng thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh đến Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi đầy đủ các nội dung thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, ngày, tháng, năm đăng ký xây dựng, đại diện lãnh đạo địa phương ký văn bản đăng ký xây dựng đô thi văn minh.

3. Các bước tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Bước 1: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố tổ chức tự đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí (chi tiết tại Phụ lục II).

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, lập báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh và gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tham gia ý kiến.

b) Bước 2: Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có ý kiến tham gia, Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh.                                                                                                                           

c) Bước 3: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố gửi văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh (kèm theo Bảng đánh giá Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh).

Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố phải được thông báo, công bố công khai để lấy ý kiến trong thời hạn 30 ngày.

d) Bước 4: Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổng hợp ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; tham gia hoàn chỉnh Báo cáo kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Bước 5: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trình tự, thủ tục công nhận và công nhận lại thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

a) Bước 1: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh;

- Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh;

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, thành phố về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân;

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia.

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, bao gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt.

- Bước 4: Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận và công nhận lại khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận và không công nhận lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Công bố kết quả công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của tỉnh. Thời hạn công bố danh sách thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh là không quá 30 ngày, kể từ ngày quyết định công nhận và công nhận lại.

III. VỀ ĐÁNH GIÁ TẠM THỜI TIÊU CHÍ THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH TRONG XÉT, CÔNG NHẬN HUYỆN  ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

1. Việc đánh giá tạm thời tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng từ năm 2022 đến ngày 14/4/2024.

2. Điều kiện: Thị trấn có đăng ký  thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trình tự đánh giá:

- Căn cứ các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Các bước tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo Khoản 3 Mục II Hướng dẫn này.

- Sau khi tổ chức tự đánh giá, UBND thị trấn hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh gửi Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện thành lập đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Văn hóa và Thông, Kinh tế hạ tầng và các phòng, ngành có liên quan. Sau khi thẩm định, UBND huyện báo cáo bằng văn bản kết quả thẩm định gửi Hội đồng thẩm định nông thôn mới nâng cao, UBND tỉnh.

4. Việc sử dụng kết quả tự đánh giá, kết quả thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh làm căn cứ để đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.