NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 6,256
  • Tất cả: 1,588,045
Lượt xem: 309

Vụ Bản tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa - thông tin

Thời gian qua, huyện Vụ Bản đã đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin; tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thông tin, truyền thông, các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông, văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Các chỉ tiêu về phát triển văn hóa gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình, văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2020, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, Sở TT và TT, UBND huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 9-6-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử… nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của huyện, của tỉnh; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phòng VH-TT huyện thường xuyên phối hợp hỗ trợ, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Năm 2020, tỷ lệ làng, thôn, xóm, TDP được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” toàn huyện đạt 98%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 98%; 100% các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa”. Đến nay, huyện Vụ Bản có 11 xã, thị trấn đạt tiêu chí văn hóa NTM nâng cao; trong đó có 3 xã: Hiển Khánh, Minh Tân, Liên Minh được UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”. Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, huyện Vụ Bản đã thực hiện tốt quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản trên địa bàn. Năm 2020, huyện phối hợp Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh (nay là Bảo tàng tỉnh) xác định mốc giới đất và lập hồ sơ cho 3 di tích thuộc Quần thể di tích lịch sử - văn hóa quốc gia là Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu Liễu Hạnh theo Nghị định 166/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cũng trong năm 2020, huyện có thêm 1 di tích lịch sử - văn hóa Đình Trấu (xã Đại An) được UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh; lập hồ sơ quy hoạch xây dựng Khu lưu niệm Nhà thơ Nguyễn Bính (xã Cộng Hòa), tiến tới đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, Phòng VH-TT huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quảng cáo, lưu trú, TDTT, các di tích đình, đền, chùa, phủ trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ; đảm bảo đầy đủ thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh; đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất; có bảng nội quy theo quy định của pháp luật... Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các lễ hội trên địa bàn huyện, trong đó có 2 lễ hội lớn là hội chợ Viềng Xuân và lễ hội Phủ Dầy, không tổ chức khai mạc. UBND huyện Vụ Bản đã có công văn yêu cầu các di tích thuộc Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy treo biển nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 trước cổng, trong khu vực nội tự, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm đến nhân dân và du khách; 100% các khu vui chơi, giải trí, khu du lịch tạm thời đóng cửa; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, viễn thông công cộng tạm dừng hoạt động. Phòng VH-TT huyện, Trung tâm VH, TT và TT huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn, các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng, phù hợp.

Huyện tăng cường chỉ đạo quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở bằng các kênh, hình thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đáng chú ý là công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng chí Bùi Công Sáng, Phụ trách Phòng VH-TT huyện Vụ Bản cho biết: Đầu năm 2021, Phòng VH-TT huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực VH-TT và DL, thông tin, truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị các quy định phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh ở địa phương. Nhờ đó huyện Vụ Bản không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp được tổ chức thành công, tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin, thời gian tới, huyện Vụ Bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 5-5-2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển văn hóa; tăng cường kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa - thông tin; đặc biệt chú trọng kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn. Quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; huy động các nguồn lực xã hội trùng tu, tôn tạo bảo vệ chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh; thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước làng, thôn, xóm, TDP. Bảo vệ, nâng cao chất lượng các danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

Nguồn: Báo Nam Định
Designed by VNPT